กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

ดร.พอพันธ์ สนเจริญวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาวิทยาเขตระยอง

 

บรรณาธิการ

ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 

กองบรรณาธิการ

1. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

3. รองศาสตราจารย์ วรวุฒิ เทพทอง      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุลมหาวิทยาลัยชินวัตร

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดา งามสุทรี    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรีเนตร สารพงษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

8. ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ มหาวิทยาลัยพะเยา

9. ดร.พงษ์เสริฐ ศรีพรหมมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

10. ดร.ประยงค์ แก่นลามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

11. ดร.อาทิตย์ ทานิมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

12. ดร.ปราโมทย์ ยังภู่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 

เลขานุการกองบรรณาธิการ

1. นางสาวฐณิชา สาลีพันธ์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

2. ว่าที่ร้อยตรี ศรัณยู โสสิงห์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

3. นางสาวปิยะนุช บัวสายมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

4. Mr.Sean Anthony Hogenมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

5. Mr.RolleeRolstoneมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา