บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

 

 

ss

 

 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมการระดับชาติ
ปีการศึกษา 2558

ที่

ชื่อบทความงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

ชื่อผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

ชื่อวารสารที่ติพิมพ์หรือเผยแพร่

วัน/เดือน/ปี  ที่ตีพิมพ์

ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก

คณะที่สังกัด

1

ความสนใจในกิจกรรมด้านการส่งเสริมสขภาพจิตของนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

อาจารย์วลีรัตน์  โคตรสังข์และดร.พิษณุ  อภิสมาจารโยธิน

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3  ธันวาคม  2558

0.6

สาธารณสุขศาสตร์

2

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานบริการในสถานบริการในเขตเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์อาภรณ์  ดีรื่นรัมย์และ รศ.ดร.เฉลิมพล  ตันสกุล

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3  ธันวาคม  2558

0.6

สาธารณสุขศาสตร์

3

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน  ตำบลโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์กนกวรรณ  ขันเงินและดร.พิษณุ  อภิสมาจารโยธิน

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3  ธันวาคม  2558

0.6

สาธารณสุขศาสตร์

4

การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัยในชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข

อาจารย์ปุญชรัสมิ์  ศรีนะพันธ์

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3  ธันวาคม  2558

0.6

สาธารณสุขศาสตร

5

ความรู้  ทัศนคติ  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม  และระดับคุณภาพชมรมผู้สูงอายุบ้านดงแสนสุข  ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.นิพนธ์  มานะสถิตพงศ์
-

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่  2 

27-28 เมษายน 2558

0.2

สาธารณสุขศาสตร

6

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโพนทราย  อำเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด

ดร.พิษณุ  อภิสมาจารโยธิน

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่  2 

27-28 เมษายน 2558

0.2

สาธารณสุขศาสตร์

7

ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่  2 

27-28 เมษายน 2558

0.2

สาธารณสุขศาสตร์

8

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

 

ดร.สิริพร แสนทวีสุข

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558

0.6

บริหารศาสตร

9

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจ่ายยาจากสมุนไพรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558

0.6

สาธารณสุขศาสตร์

10

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาวัยุรุ่นครรภ์แรกหลังคลอดในหอผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ

รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558

0.6

สาธารณสุขศาสตร์

11

ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อปัจจัยที่เอื้อต่อการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดร.สมาพร ศิริลาภ

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558

0.6

บริหารศาสตร์

12

ภาวะผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน กลุ่มสตึก 2 สังกัดสำนักงานเฃตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ดร.สมาพร ศิริลาภ

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558

0.6

บริหารศาสตร์

13

ลายแทงนักคิด

ดร.พงษ์เสริฐ ศรีพรหม

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนาบทความปริทัศน์

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2558

0.6

สาธารณสุขศาสตร์

14

ประสิทธิภาพของกิจกรรมเข้าค่ายป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  2  โรงเรียนกงหราพิชากร  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ  เพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม

ดร.กอปรกมล ศรีภิรมย์ และจริยา  เศรษฐชนะ

วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้

ปีที่  30  ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม –ธันวาคม 2558

0.2

บริหารศาสตร์

15

ภาวะทุพโภชนาการและบทบาทพยาบาลในการส่งเสริมโภชนาการของผู้ป่วย ซีเอพีดี

อาจารย์จินตนา  กิ่งแก้ว

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร
(TCI กลุ่ม2)

ปี่ที่  19 ฉบับที่  1 มกราคม –เมษายน 2559

0.6

พยาบาลศาสตร์

16

การจัดการความปวดเรื้อรังในผู้สูงอายุ

อาจารย์พุทธิพร  พิธานธนานุกูล

วารสาร  โรงพยาบาลสกลนคร
(TCI กลุ่ม2)

ปี่ที่  19 ฉบับที่  1 มกราคม –เมษายน 2559

0.6

พยาบาลศาสตร์

17

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์กุลินทร  คำแน่น

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยสยาม

15-16 มกราคม 2558

0.2

พยาบาลศาสตร์

18

แนวคิดว่าด้วยการทำให้การเสพยาเสพติดไม่เป็นความผิด

อาจารย์ฐณิชา  สาลีพันธ์

วารสารวิชาการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มกราคม –เมษายน 2558

0.2

นิติศาสตร์

19

การตรวจหาช่องโหว่ของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์แบบคงที่

อาจารย์อมฤทธิ์ จันทนลาช

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ  ครั้งที่  5

วันที่ 8  พฤษภาคม 2558

0.2

บริหารศาสตร์

 

ที่

ชื่อบทความงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

ชื่อผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

ชื่อวารสารที่ติพิมพ์หรือเผยแพร่

วัน/เดือน/ปี  ที่ตีพิมพ์

ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก

คณะที่สังกัด

20

วัยรุ่นหญิงกับการตั้งครรภ :ผลกระทบทางสุขภาพและสังคม

อาจารย์กาญจนา ชัยชุมพล

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558

0.6

สาธารณสุขศาสตร์

21

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

อาจารย์พิกุล แสวงสุขและ รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558

0.6

สาธารณสุขศาสตร์

22

ระบบรู้จำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์สำหรับตรวจสอบรถต้องสงสัย

อ.สิริมา  นาคเตี้ย

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์”  ครั้งที่ 7

2-3 พฤษภาคม  2558

0.2

บริหารศาสตร์

23

การศึกษาการยอมรับการใช้สิ่งพิมพ์เชิงโต้ตอบ :กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเชิงโต้ตอบ

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอทท์

วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(TCI กลุ่ม1)

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2558

0.8

บริหารศาสตร์

24

เส้นทางการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษาสู่สังคม

ดร.สมาพร ศิริลาภ

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2558

0.6

บริหารศาสตร์