วารสารเฉลิมกาญจนา

ข่าวประชาสัมพันธ์
 yes


วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 2* 
กลุ่มที่ 2 หมายถึง วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) 


 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ไปสู่สังคมและชุมชน

2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีพื้นที่สร้างผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ

3. เพื่อเป็นฐานความรู้ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้ทำการศึกษาค้นคว้า

4. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 
สาขาที่รับตีพิมพ์

นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, พยาบาลศาสตร์,

สาธารณสุขศาสตร์, บริหารศาสตร์,การบัญชี, คอมพิวเตอร์,

การแพทย์แผนไทย, การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่   ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

 
E-journal

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 

 

 

การพิจารณาบทความก่อนตีพิมพ์
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา จะต้องได้รับการพิจารณราจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน

ข้อตกลง

1. บทความทุกเรื่องต้องเป็นบทความในศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนารับตีพิมพ์เท่านั้น

2. บทความทุกเรื่องต้องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (PeerReview)จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

3. ความคิดเห็นใดๆ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เป็นของผู้เขียน (ความคิดเห็นใดๆ ของผู้เขียน กองบรรณาธิการวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย)

4. กองบรรณาธิการวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงแหล่งที่มาด้วย

5. ในกรณีที่พบว่าบทความถูกตีพิมพ์ซ้ำในวารสารอื่น และกองบรรณาธิการลงความเห็นว่า “ตีพิมพ์ซ้ำ” บรรณาธิการขอยกเลิกบทความ และจะแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเจ้าของบทความทันที


 

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

ดร.พอพันธ์ สนเจริญวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาวิทยาเขตระยอง

 

บรรณาธิการ

ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 

กองบรรณาธิการ

1. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

3. รองศาสตราจารย์ วรวุฒิ เทพทอง      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุลมหาวิทยาลัยชินวัตร

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดา งามสุทรี    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรีเนตร สารพงษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

8. ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ มหาวิทยาลัยพะเยา

9. ดร.พงษ์เสริฐ ศรีพรหมมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

10. ดร.ประยงค์ แก่นลามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

11. ดร.อาทิตย์ ทานิมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

12. ดร.ปราโมทย์ ยังภู่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 

เลขานุการกองบรรณาธิการ

1. นางสาวฐณิชา สาลีพันธ์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

2. ว่าที่ร้อยตรี ศรัณยู โสสิงห์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

3. นางสาวปิยะนุช บัวสายมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

4. Mr.Sean Anthony Hogenมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

5. Mr.RolleeRolstoneมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 

การส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณา
ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาก่อนตีพิมพ์ในวารสารเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกองบรรณาธิการ ดังนี้
1. ส่งต้นฉบับบทความ
2. ส่งแบบเสนอต้นฉบับ(สามารถโหลดได้จากเอกสาร แบบเสนอต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์)
3. ตรวจสอบ Format ต้นฉบับให้ถูกต้องตามที่วารสารกำหนด (หากไม่ถูกต้องตามกำหนดวารสารอาจไม่รับพิจารณา) โดยสามารถศึกษาได้จาก เอกสารคำแนะนำสำหรับผู้เขียน
4. การส่งเอกสารต่างๆ สามารถส่งผ่านทางอีเมล์ได้

 
Download แบบฟอร์มต่างๆ

สำหรับผู้เขียน

 


 
ที่อยู่ติดต่อ

เจ้าของลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

        99 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

                                จังหวัดศรีสะเกษ 33000

  โทรศัพท์  045-617971โทรสาร 045-617674

   E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web site : http://www.cnu.ac.th